'Droge voeten voor de eilanders'

Twee nieuwe combigemalen op Terschelling

 

Op de plek van de huidige Nieuwe Sluis en Liessluis in de Waddenzeedijk op Terschelling realiseert de Friese Haarsma Groep in samenwerking met Mous Pompenbouw twee nieuwe combigemalen. ‘Een prachtproject’ stelt Mous-directeur Hidde Kriele bij de ondertekening van de overeenkomst met Haarsma-bedrijfsdirecteur Bouwe van Dijk. ‘Met als inzet droge voeten voor de eilanders.’

 

Natuurwaarden

De voorbereidingen voor het project zijn begin maart al in volle gang. ‘De projecttijd van 1 april tot 1 oktober hangt samen met respect voor natuurwaarden,’ aldus Van Dijk. ‘In overleg met de vogelwacht treffen we nu al voorzieningen om te voorkomen dat vogels het gebied als broedplaats kiezen. Als we dan niet doen, kunnen we niet beginnen. Ook onze deadline van 1 oktober is ‘hard’. Dan begint het stormseizoen en moeten we klaar zijn. Dat geldt trouwens ook voor het werk aan de zeeweringen.’ Haarsma verzorgt het beton- en grondwerk, Mous levert en installeert de nieuwe pompen. Voordat het zover is blijft de bemaling van de polder in stand met behulp van tijdelijke voorzieningen.

 

Kunstwerken

De nieuwe kunstwerken zijn onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) Fryslân. Opdrachtgever is het Wetterskip Fryslân dat directie voert over het project. ‘De voornaamste doelstelling van het project is de instroomcapaciteit te vergroten en de waterlozing te verbeteren,’ vertelt Kriele. ‘We praten over een polder van 1500 ha waarvan nu regelmatig delen onder water staan, tot zelfs bebouwd gebied in Midsland en Baaiduinen.’ De nieuwe combigemalen zijn straks 24 uur per dag inschakelbaar, zodat het waterschap niet langer afhankelijk is van afstromen bij laagtij. ‘Met de verwachte klimaatsverandering waarbij het vaker en harder regent en de zeespiegel stijgt, is deze ingreep hard nodig. De nieuwe pompen zijn goed voor resp. 1500 en 2300 kuub per uur,’ voegt Van Dijk toe.

 

Logistiek

Al even bijzonder is de logistieke kant van het verhaal. ‘In wezen ligt Terschelling voor ons net zo ver weg als België,’ lacht Van Dijk. Met een kraanschip vanuit Franeker worden materialen aangevoerd. Met Rederij Doeksen zijn afspraken gemaakt voor het vervoer van werknemers naar het projectgebied. Cruciaal in de planning is de levering van de pompen en het krooshek door Mous. ‘Dit type projecten vraagt de totale inzet van alle betrokkenen’, aldus Kriele. ‘Door regelmatig werkoverleg en adequate planning kan er eigenlijk niets misgaan. De eilanders kunnen de toekomst met vertrouwen én droge voeten tegemoet zien!’

 

SPECIFICATIES PROJECT 10012

  • combigemaal Liessluis, Lies (Terschelling)
  • combigemaal Nieuwe Sluis, Kinnum (Terschelling)
  • opdrachtgever: Wetterskip Fryslân
  • looptijd: 1 april-1 oktober 2010
  • capaciteit Liessluis: 1500 m3/uur
  • capaciteit Nieuwe Sluis: 2300 m3/uur