Ondertekening convenant open standaarden voor gegevensbeheer stedelijk water

 

Op maandag 4 november jongstleden ondertekenden 28 partijen, waaronder Mous Waterbeheer het convenant open standaarden voor gegevensbeheer stedelijk water.

 

Visie

Bij stedelijk waterbeheer worden steeds meer gegevens gebruikt. Dit noodzaakt tot beter

gegevensbeheer, onbelemmerde uitwisseling van gegevens en verbetering van datakwaliteit.

Stichting RIONED neemt het voortouw in het realiseren van basisvoorwaarden voor goed

gegevensbeheer in de vorm van open standaarden voor het beschrijven en uitwisselen van

gegevens. Alle betrokkenen bij het stedelijk waterbeheer hebben hierbij belang. Door het

ondertekenen van dit convenant spreken de betrokkenen uit dat zij de open standaarden

accepteren, gebruiken en aan de totstandkoming meewerken.

 

Doelstelling

Dit convenant heeft als doel dat de partijen ieder naar vermogen en waar mogelijk in

samenwerking werken aan de totstandkoming, acceptatie, implementatie en gebruik van een

aantal aspecten van gegevensbeheer waarvan het nuttig en nodig is om landelijke en algemeen

vast te stellen in de vorm van open standaarden. Deze aspecten zijn:

1. Gemeenschappelijke taal in de vorm van definities van objecten, hun kenmerken en onderlinge

relaties

2. Onbelemmerde doorstroming van gegevens door communicatiestandaarden

3. Maken van afspraken over datakwaliteit

 

Betrokken partijen

Convenantpartners zijn organisaties die gegevens op gebied van stedelijk water leveren, opslaan,

bewerken, gebruiken of anderszins. Partijen realiseren zich dat zij elkaar nodig hebben en dat

alleen doordat elke partij op een bij haar passende wijze inzet levert in de vorm van commitment,

deskundigheid, tijd, geld, andere middelen en/of een andere inspanning de doelen van het

convenant zijn te realiseren.

 

Meer informatie over het convenant kunt u lezen op de website  van stichting RIONED.